اخرین سخنان کوروش به هنگام در گذشت

فرزندان من. دوستان من. اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته ام. من آنرا با نشانه های آشکار

دریافته ام. وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید. کام من این است که این احساس در اعمال

و رفتارشما مشهود باشد. زیرا من هنگام کودکی، جوانی و پیری بخت یار بوده ام همیشه

نیروی من افزونگشته است. آنچنانکه هم امروز نیز احساس نمیکنم که از هنگام جوانی

ناتوان تر شده ام.من دوستان را به خاطر نیکوییهای خود خوشبخت و دشمنانم را

فرمانبردار دیده ام زادگاه من قطعه کوچکی از آسیا بود. من آنرا اکنون با افتخار و بلندپایه

باز میگذارم. در این هنگامکه به دنیای دیگر میگذرم، شما و میهنم را خوشبخت میبینم 

و از اینرو میل دارم که آیندگان نیز مرامردی خوشبخت بدانند.فرزندانم! من شما را از

کودکی چنان تربیت کرده ام که پیران را آزرم (شرم)دارید و کوشش کنید تاجوانتران نیز از

شما آزرم بدارند.تو کمبوجیه، مپندار که عصای زرین سلطنتی، تخت و تاجت را نگاه

خواهد داشت، دوستان صمیمی برای پادشاه عصای مطمئنتری هستند.

هرکس باید برای خویشتن، دوستان یکدل فراهم آورد و این دوستان را جز به نیکوکاری

به دست نتوان آورد.بهنام خدا و نیاکان درگذشته، ای فرزندان اگر میخواهید مرا شاد کنید

 نسبت به هم آزرم بدارید.پیکر بیجان مرا هنگامی که دیگر در این دنیا نیستم در میان

سیم و زر مگذارید و هر چه زودتر آن را به خاک بازدهید. چه بهتر از اینکه انسان به خاک 

که اینهمه چیزهای نغز و زیبا میپرورد آمیخته شود.من همواره مردم را دوست داشته ام و

اکنون نیز شادمان خواهم بود که با خاکی که به مردمان نعمت میبخشد آمیخته

شوم.اکنون احساس میکنم جان از پیکرم میگسلداگر از میان شما کسی میخواهد 

دست مرا بگیرد یا به چشمانم بنگرد. تا هنوز جان دارم نزدیک شود و هنگامیکه روی 

خود را پوشانده ام از شما خواستارمکه پیکرم را کسی نبیند حتی شما فرزندانم از

تمام  پارسیان ومتحدان بخواهید تا برآرامگاه من حاضر شوند و مرا از اینکه دیگر از

هیچگونه بدی رنج نخواهم برد، درود فرستند.به آخرین اندرز من گوش فرا دارید اگر

میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید. به دوستان خود نیکی ورزید.

 

.بدرود دوستان و فرزندان

 

/ 0 نظر / 20 بازدید