ثروت کوروش

زمانی کزروس به کوروش بزرگ گفت: چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود برنمی

 

 داری وهمه را به سربازانت میبخشی؟کوروش گفت: اگر غنیمت های جنگی رانمی

 

بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟! کزروس عددی رابا معیار آن زمان گفت کورش یکی از

 

سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا

 

نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید.مردم هرچه در

 

توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند،

 

از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بودکوروش رو به کزروس کرد و گفت

 

: ثروت من اینجاست. اگر آنهارا پیش خود نگه داشته بودم، همیشهباید نگران آنها بودم

 

. زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بی بهرهاند مثل این میماند که تونگهبان

 

پولهایی که مبادا کسی آن را ببرد.

 

 

!

/ 0 نظر / 14 بازدید