اسامی پادشاهان دوره ی ساسانی وگوشه ای از اقدامات آنان

اردشیر بابکان ( پاپکان ) 226 میلادی در تیسفون تاج گذاری کرد . 17 سال حکومت نمود . کشتن اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی – شکست دادن الکساندر سور امپراطور روم – دو اقدام اساسی اردشیر تلاش برای ایجاد تمرکز سیاسی در کشور ووحدت اعتقادی – رسمیت بخشیدن به آیین زردشت .
2- شاپور پسر او از دختر اردوان به نام شاپور اول در سال 241 میلادی به سلطنت رسید . سرکوب شورش ارمنستان وحران – عهدنامه صلح با فیلیپ امپراطور روم – اسارت والرین امپراطور روم – سد معروف شادروان در شوشتر – انتخاب شخصی به عنوان امپراطور روم .
3- هرمز اول – مدت حکومت کمتر از یکسال
4- بهرام اول – مورخان از او به عنوان ضعیف النفس یاد کرده اند . مانی به دستور این پادشاه پوست کنده وکشته شد . تسلط رومیان بر سرزمین تدمر .
5- بهرام دوم (276- 293) واگذاری تمام بین النهرین شمالی وارمنستان به رومیان – سرکوب سکاها وکوشانی ها وبرادرش هرمز .
6- بهرام سوم – بیش از چهار ماه سلطنت نکرد وخلع شد .
7- نرسی ( از پسران شاپور اول ) در سال 293به سلطنت رسید . خانواده ی شاه به دست رومیان افتاد – دجله به جای فرات مرز دو کشور ایران وروم شد – گرجستان تحت الحمایه روم قرار گرفت .
8- هرمز دوم 301 به سلطنت رسید .
9- آذر نرسی پس از چند ماه خلع گردید .
10- شاپور دوم ( ذوالا کتاف ) – فرزند هرمز دوم - درشکم مادر به پادشاهی رسید . در 16 سالگی قدرت را به دست گرفت . لقب ذوالاکتاف را اعراب به شاپور دادند .در سال 379 در گذشت . هجوم اعراب به شهرهای مرزی ایران هنگام کودکی شاپور دوم – نخستین اقدام شاپور سرکوبی اعراب بحرین وسرزمین عبدالقیس وکاظمه بود – کشتار وسیع اعراب عربستان – سلسله کوشانی را منقرض کرد – تصرف ارمنستان – جنگ با کنستانتیوس امپراطور روم پسر کنستانتین کبیر – جنگ با ژولین آپوستات وزخمی شدن او – پنج ولایت از دست رفته ایران در زمان نرسی به ایران داده شد – شهر نصیبین وارمنستان به ایران داده شد – شاپور به شاهی جنگجو ودر کشتار مسیحیان شهرت دارد .
11- اردشیر دوم (379- 383) این پادشاه به دلیل برداشتن مالیات به کرفک کرتار به معنی نیکوکار شهرت یافت . ازدیاد قدرت اشراف وروحانیون ومحدود شدن اختیارات شاه .
12- شاپور سوم (383 – 388) تقسیم شدن ارمنستان میان ایران وروم .
13- بهرام چهارم لقب او کرمانشاه بود . جنگ با قبایل گت .
14- یزدگرد اول ملقب به بزهکار به تعبیر عربی – اسلامی یزدگرد الاثیم بود . (399- 420)جکومت کرد . سیاست تسامح دینی داشت – ازدواج با دختری یهودی به نام شوشاندخت – حمایت از مسیحیان – سعی در کاهش قدرت روحانیون زردشتی که سبب تکفیر یزدگرد وملقب ساختن او به بزهکار گردید – صدور فرمان 409 مبنی برآزادی کامل مسیحیان واجازه ی تجدید بنای کلیساها – لغو فرمان 409 وکشتار مسیحیان – آرکادیوس امپراطور روم شرقی پسر خود تئودوسیوس را برای تربیت به یزدگرد سپرد – داستان مجعول مرگ او توسط اسب سپیدی که از دریاچه خزر برآمد وبا ضربه ی پای خویش شاه را کشت .
15- بهرام پنجم (421 – 438) ملقب به بهرام گور به سلطنت رسید . مساعدت منذر فرمانروای حیره به او برای رسیدن به سلطنت – کشتار مسیحیان – محبوب موبدان واشراف ایرانی شد – دوره ی رواج عیش وطرب به نقل از تمامی مورخان .
16- یزدگرد دوم 440 – 457 فشار به مسیحیان ارمنستان برای پذیرفتن آیین زردشت .
17- فیروز 457 – 484 کمک گرفتن از هون های سفید برای رسیدن به تاج وتخت – حمله ی هون های سفید به امپراطور ساسانی وبه اسارت گرفتن شاه – زنون امپراطور روم با پرداخت پول به هون های سفید شاه ایران را آزاد ساخت – جنگ با هون های سفید به نام هیاطله وکشته شدن شاه وتسلط بر تمام ایران .
18- بلاش 484 - 487 عزل ونصب حاکمان شهرها توسط بزرگان قبایل هیاطله – برخی از عهدنامه ی بلاش با مردم ارمنستان 1- آزادی مذهب در ارمنستان 2- خاموش وویران شدن آتشکده های ارمنستان 3- دادن شغل دولتی به هر ارمنی که زردشتی شود – به دست موبدان واشراف از قدرت خلع وکور شد.
19- قباد 487 – 531 ( کواد ) ظهور مزدک – گرویدن به آیین مزدک – لشکر کشی موفق او علیه قبایل خزر .با کمک هیاطله به سلطنت رسید – موبدان او را زندان کردند – پس از فرار از زندان باز هم به کمک هیاطله قدرت رابه دست گرفت ومزدکیان را قتل عام کرد .
20- خسرو اول که انوشه روان ( روان جاویدان ) یا انوشیروان شهرت دارد . 531 - 579قتل عام مزدکیان – مردم اورا به عنوان شاهی دادگر می شناسند.پس از کشتار یکصدهزار مزدکی به همراه مزدک موبدان او را لقب انوشه روان دادند.جنگ با ژوستین وشکست دادن او . اقتدار مجدد حکومت ساسانی در این زمان – نخستین گام برای آغاز اصلاحات شاهانه اموال منقول وغیر منقول اشراف که توسط مزدکیان مصادره شده بود به صاحبان آنان عودت داده شد – اصلاح در زمینه ی گرفتن مالیات – به دستور انوشیروان تعداد فرماندهان به چهار نفر افزایش یافت – تشکیل جلسه ی مشاوره – ایجاد استحکامات قوی – سرکوبی هیاطله وتعیین رود جیحون به عنوان مرز شمال شرقی ایران – در این زمان بین ایران وامپراطوری روم شرقی سه بار جنگ اتفاق افتاد .
21- هرمزد چهارم . به خاطر شکست بهرام چوبین در جنگ در لازیکا با رومیان هرمزد برای سردار خویش جامه های زنانه فرستاد . اغلب مورخان باستان هرمزد چهارم رابه خاطر عدالت پروری ستوده اند .
22- خسرو دوم ( خسرو پرویز ) شاهنشاهی خسرو پرویز تنها در پرتو حمایت موریس امپراطور روم شرقی میسر گردید .زیرا پس از مرگ هرمزد بهرام چوبین به تیسفون رفت وبه نام بهرام ششم به تخت سلطنت نشست .خسرو پرویز سی وهشت سال سلطنت کرد که بیست وهفت سال آن در جنگ سپری شد. جنگ با امپراطور روم شرقی باعث شد خسرو پرویز ارمنستان –دمشق – اورسلیم –مصر را تصرف کند – پیش بینی قرآن در پیش گویی شکست خسروپرویز دیری نپایید که تحقق یافت – پس از پنج سال هرقل امپراطور روم به دستگرد یعنی هفتاد مایلی تیسفون رسید وپس از چندی تیسفون را محاصره کرد وخسرو پرویز از این شهر فرار کرد – به دست فرزند خود کشته شد .
23- شیرویه به نام قباد دوم . مدت حکومت شش ماه بود .
24- اردشیر سوم فرزند خرد سال شیرویه
25- فرخان شهروراز
26- خسرو سوم برادر زاده ی خسرو پرویز به دست والی خراسان کشته شد .
27- دختر خسرو پرویز به نام پوراندخت مدت سلطنت یکسال و چهار ماه
28- دختر دیگر خسرو پرویز به نام آزرمیدخت . پس از آزرمیدخت چند تن به شاهی رسیدند که هیچکدام نتوانستند مدتی طولانی حکومت کنند
29- در فاصله ی چهار ساله ی مرگ خسرو پرویز تا سلطنت یزد گرد سوم دوازده نفر به سلطنت رسیدند .
30- یزدگرد سوم نوه ی خسرو پرویز . آغاز جنگ مسلمانان از روزگار ابوبکر آغاز شد ودر دوره ی عمر به اوج خود رسید .

/ 23 نظر / 2277 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر لوکس بلاگی

سلام وبلاگ با کیفیتی داری راستی این روز ها همه ی وبلاگ نویسان وبلاگشون تو این سایت معرفی می کنند شما معرفی کردی؟ اگه نکردی بیا وبلاگتو معرفی کن ضرر نداره

یاسمین

سلام چه خبرا؟ خوبین؟ وبلاگتون خوب بود میخوام باهاتون تبادل لینک کنم اگه دوست دارید منو لینک کنید و تو وبلاگم بهم خبر بدین مرسی

پریسا

بدو که آپدیت کردم هوارتا. یادت نره بیای[قلب]

Mehdi

سلام,وبلاگ قشنگی داری خوشم اومد. اگه به بازی علاقه داری به من هم سر بزن

پریسا

بازم سلام,خواهش میکنم شما بیاید منم هم سر می زنم به تون. راستی وبلاگت هم خیلی قشنگه

Socks

سلام دوست عزیز, درصورتی که نیاز به اکانت ساکس داری آی دی زیر تماس بگیرید. mehtism@yahoo.com فقط 2 هزار تومان

پریسا

سلام به دوست خوبم.منم اومدم سر زدم. حتما بیا که کلی مطلب آپدیت کردم

پریسا

سلام, یارانه های عید هم اعلام شد,خبرهای جدید رو می تونی توی سایتم بخونی. راستی عید شما هم مبارک پیشاپیش

پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم